preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Regulamin porządkowy dla Gości komercyjnych

 1. Pobyt komercyjny rozpoczyna się od godz. 14.00  pierwszego dnia a kończy
  o  godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.
   
 2. Meldunek odbywa się w recepcji. Przy meldunku Gość otrzymuje „Kartę Gościa”, która określa: rodzaj oraz datę pobytu.
   
 3. W pierwszym  dniu pobytu w recepcji pobierana jest opłata za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa zgodnie z Uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój.
   
 4. W  obiektach obowiązuje cisza nocna od  godz. 22:00  do  6:00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej pracownik recepcji lub ochrony podejmie działania zgodnie z art. 51 KW.
   
 5. Przyjmowanie przez Gości osób z zewnątrz może odbywać się jedynie w pomieszczeniach
  do tego przeznaczonych (w holu lub  kawiarni)  do godziny 22:00.
   
 6. Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych
  na terenie obiektu. 
   
 7. Życzenie przedłużenia pobytu powyżej okresu na jaki została przyjęta rezerwacja, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia w którym upływa termin pobytu. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko w sytuacji dostępnych miejsc.
   
 8. Uzdrowisko może odmówić przyjęcia Gościa  jeżeli podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył warunki regulaminu porządkowego.
   
 9. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju osobom trzecim nawet jeżeli nie upłynął okres za jaki dokonał opłaty.
   
 10. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty ( np. biżuteria, zegarek itp.) oraz środki pieniężne w tym również papiery wartościowe, które nie zostały złożone do depozytu w recepcji w budynku Dom Zdrojowy oraz Sanus.
   
 11. Każdorazowo Gość po opuszczeniu pokoju powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz  pozostawić kartę lub klucz w recepcji.
   
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną, poza sprzętem będącym na wyposażeniu pokoju.
 • Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol.
   
 1. W przypadku nie stosowania się do zapisów regulaminu w zakresie przeciwpożarowym, a skutkującym bezzasadnym przyjazdem straży pożarnej Gość będzie obciążony kosztami takiej akcji.
   
 2. W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić personel obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację Gości, do czasu przybycia straży pożarnej ponosi personel obiektu.
   
 3. W recepcjach  można wypożyczyć żelazko i prasować w wyznaczonych miejscach. 
   
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w budynkach i na terenie Uzdrowiska, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. /Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm./  Art. 13 ust. 2  ustawy stanowi: Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami, podlega karze grzywny do 500 zł. Postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
   
 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych w obiekcie, powstałe umyślnie i nieumyślnie z Jego winy lub zwinny odwiedzających (art. 415 K.C.).
   
 6. Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiektach Uzdrowiska będą odesłane na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą zdeponowane w Uzdrowisku przez jeden miesiąc, po czym zostaną zutylizowane.
   
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków oraz wyposażenia z Restauracji Zdrojowych.
   
 8.  Dopuszcza się realizację prac remontowych bez wyłączenia obiektów Uzdrowiska z bieżącego funkcjonowania.
   
 9. Na terenie obiektów Uzdrowiska obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
   
 10. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego niestrzeżonego parkingu samochodowego przy obiekcie sanatoryjnym Gracja oraz przy ulicy Dojazdowej 2 – zgodnie z obowiązującym w Spółce cennikiem.
   
 11. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że parkingi należące do Uzdrowiska są  parkingami niestrzeżonymi.
   
 12. W okresie zimowym przy obiektach Uzdrowiska realizowane jest stałe odśnieżanie części dojazdowych na parkingi. Odśnieżenie dostępu do samochodów na placach postojowych należy do właścicieli samochodów.
   
 13. Goście w trakcie pobytu mają zapewnioną doraźną opiekę medyczną.
   
 14. Goście powinni zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie.
   
 15. Gość, obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi, okazuje fizjoterapeucie kartę „Plan zabiegów”, na podstawie której zostanie wykonany zabieg. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada.
 16. Na zabiegi należy zabrać prześcieradło, które gość otrzymuje jednorazowo do pokoju.                                                                                                                      
 17. Bezpośrednio po zabiegach fizjoterapeutycznych, wskazany jest wypoczynek.
 18. Goście zobowiązani są stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów.
   
 19. Wymiana pościeli odbywa się:
 • przy pobytach powyżej 8 dni – wymiana na życzenie Gościa jeżeli zgłosi  w recepcji lub do Pani pokojowej, nie częściej jednak niż raz w tygodniu.
   
 1. Dostępność  ręczników w pokoju hotelowym :
 • jeden komplet ręczników (mały, duży oraz duży brązowy ręcznik na zabiegi).
   
 1. Częstotliwość wymiany ręczników:
 • trzy razy w  tygodniu (poniedziałki, środy, piątki), z uwzględnieniem, że pierwsza wymiana nastąpi  nie wcześniej niż w trzecim dniu pobytu.
   
 1. Opłata za zniszczenie, zgubienie ręcznika, zgodnie z obowiązującym cennikiem w Spółce.
   
 2. Gość, ma możliwość dodatkowego odpłatnego wypożyczenia ręczników, zgodnie z obowiązującym cennikiem w Spółce.
   
 3. Apartamenty oraz pokoje o podwyższonym standardzie typu LUX wyposażone są w szlafroki kąpielowe.
   
 4. Gość, ma możliwość odpłatnego wypożyczenia szlafroków, zgodnie z obowiązującym cennikiem w Spółce.
   
 5. Goście mają prawo zgłaszać swoje opinie dotyczące opieki medycznej,  żywienia i stanu higieniczno-sanitarnego itp., do Działu Sprzedaży i Obsługi Kuracjusza lub wpisać je do rejestru uwag, który znajduje się w recepcji.
   
 6. Gość po przyjeździe zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu, zamieszczonymi w instrukcjach p/pożarowych, planach ewakuacyjnych itp. i ich przestrzeganiu.

 

Uzdrowisko Świeradów Spółka z o.o. – Grupa PGU

59-850 Świeradów ul. Zdrojowa 2

tel. 75 /78 -20 -739, 569, 500     tel./fax 75 /78 -20-653

www.uzdrowisko-swieradow.pl