preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

pobyty ze skierowaniem nfz

WAŻNA INFORMACJA DLA KURACJUSZY NFZ:

Szanowni Państwo,
jeśli posiadacie skierowanie potwierdzone przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe w naszym Uzdrowisku, bardzo prosimy o bezwzględny kontakt telefoniczny z nami, celem wygenerowania dla Państwa zlecenia na badanie w kierunku koronawirusa:

Osoba do kontaktu Małgorzata Iwasiuta: Tel: 75 78 20 746, 797 502 238 lub mailowo: iwasiuta@uzdrowisko-swieradow.pl
 

Materiał do wykonania badania w kierunku SARS-CoV-2 powinien być pobrany w mobilnym punkcie Drive-Thru, 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie, a wykonanie testu jest bezpłatne i zostanie sfinansowane przez NFZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje [kliknij i przeczytaj]

Pamiętaj, nie musisz czekać 5 lat ze skierowaniem NFZ na rehabilitacje ogólnoustrojową, u Nas możesz skorzystać z leczenia już dzisiaj SPRAWDŹ
Ważne dla pacjentów skierowanych przez NFZ

  1. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu (recepcja obsługuje już od godz. 8:00), a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r.)
  2. Skierowany na leczenie sanatoryjne częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (opłatę wnosi się bezpośrednio po przyjeździe). Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym w całości refundowane jest przez właściwy wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, koszty o których mowa w p. 2 nie podlegają zwrotowi, a kuracjusz ponosi koszty niewykorzystanych dni.
  4. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu.
  5. Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
  6. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe pobierane są dodatkowe opłaty.
  7. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd do Uzdrowiska, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwy oddział NFZ.
  8. W przypadku niewykorzystania przez pacjenta osobodnia w związku z późniejszym rozpoczęciem leczenia oraz wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia, naliczana jest opłata przy pobytach sanatoryjnych 80 zł za każdy niewykorzystany osobodzień oraz przy pobytach szpitalnych 92 zł za każdy niewykorzystany osobodzień. Pacjent nie wnosi opłat wymienionych w punkcie 8 w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi (np. wypis do szpitala) lub w przypadkach losowych udokumentowanych wymaganym dokumentem (np. akt zgonu, zaświadczenie, wezwanie).
  9. Uzdrowisko udostępnia jednorazowo jednen ręcznik kuracjuszom ze skierowaniem NFZ. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia

Stawka opłaty uzdrowiskowej:

  • W Uzdrowisku obowiązuje oplata uzdrowiskowa -4,50zł od dnia od 1 osoby./Uchwała URM XLIX/226/2021 z dnia 29 października 2021 roku


Pobór opłaty uzdrowiskowej następuje w drodze inkasa przez właścicieli zarządzających, dyrektorów, kierowników: zakładów uzdrowiskowych, sanatoriów, hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych 9 tekst jednolity z 2004 r., Dz. U Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami). Poboru opłaty uzdrowiskowej dokonuje się łącznie z wykonaniem czynności meldunkowych.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
2a. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

Pacjenci udający się na kurację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, czepka, klapek, zapasu stale przyjmowanych lekarstw. 
Istnieje możliwość wypożyczenia ręczników odpłatnie w recepcjach.

W zakresie informacji dotyczącej dojazdu do Uzdrowiska Świeradów dostępnymi środkami komunikacji, informujemy, że aktualny spis połączeń można uzyskać na stronie internetowej e-podróżnik - pobierzREGULAMIN PORZĄDKOWY W SZPITALU / SANATORIUM UZDROWISKOWYM- pobierz

 
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd