preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Ogłoszenia

11.06.2018

Spółka Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju

ogłasza zamiar zbycia

 

- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świeradowie-Zdroju, dzielnica Czerniawa-Zdrój, przy ul. Sudeckiej. Działka Nr 20/5 - (KW JG1S/00014222/9) o powierzchni 2,4484 ha. Przeznaczenie w PZP 12U – tereny zabudowy usługowej – usług innych nieuciążliwych oraz 20MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

- prawem własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świeradowie-Zdroju, dzielnica Czerniawa-Zdrój, przy ul. Sudeckiej. Działka Nr 25 – (KW JG1S/00014324/4) o powierzchni 0,4381 ha. Przeznaczenie w PZP 28R - tereny rolnicze oraz 4ZO – tereny zieleni otwartej.

Sprzedaż w/w działek następuje łącznie za cenę minimalną 678.760,00 PLN.

- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świeradowie-Zdroju, dzielnica Czerniawa-Zdrój, przy ul. Izerskiej. Działka Nr 37/2 o powierzchni 0,6674 ha. Numer Księgi wieczystej JG1S/00016354/7 cena minimalna 307.950 PLN. Przeznaczenie w PZP 3U/P tereny zabudowy usługowej – usług innych lub zabudowy techniczno-produkcyjnej.

 

Oferty kupna nieruchomości można składać do dnia 26.06.2018 r. na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia lub zawierającym deklarację o związaniu się ofertą i warunkami postępowania, dane oferenta, oferowaną cenę zakupu, sposób płatności ceny wraz ze sposobem zabezpieczenia płatności ceny Oferenta, w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem:

„Oferta przetargowa na zakup nieruchomości gruntowej ……”

 

na adres:

Spółka Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju, ul. Zdrojowa nr 2

59-850 Świeradów-Zdrój,

 

Organizator wybierze Ofertę najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę interes Uzdrowiska z uwzględnieniem m. in. ceny i zdolności finansowania transakcji przez Oferenta.

Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu – nr tel.

075 78-20-742; oraz kom. 509-725-221

Biuletyn Informacyjny zawierający warunki przetargu, odpisy ksiąg wieczystych nieruchomości, mapę ewidencyjną ze wskazaniem drogi koniecznej oraz wzór oferty kupna dostępny jest w siedzibie Spółki.

O wersję edytowalną oferty można zwrócić się na adres mailowy: kiedrzyn@uzdrowisko-swieradow.pl

 

Przetarg może zostać w każdym czasie odwołany przez organizatora, bez podania przyczyn.

Zbycie prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności w/w działek jest uwarunkowane uprzednią akceptacją istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu zapłaty, przez Radę Nadzorczą Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU.

22.05.2018

Klauzula informacyjna "RODO":

Administratorem danych osobowych będzie Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU Spółka. Podmiot ten posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: adm@uzdrowisko-swieradow.pl.
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda;
przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie w celu wysyłki newslettera;
Dane mogą być przekazywane Polskiej Grupie Uzdrowisk Sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław w celach marketingowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody;
Subskrybentowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;
Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
Subskrybentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego następcą), jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletter jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania od Spółki informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

POBIERZ KLAUZULĘ
__________