Projekty Unijne

Projekty Unijne

REALIZACJA PROJEKTU PN. WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ELEKTRONICZNYCH USŁUG W ZAKRESIE E-ZDROWIA

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej w marcu 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Spółka Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU (dalej: „Uzdrowisko Świeradów”) zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i elektronicznych usług w zakresie e-zdrowia w Spółce Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie)”.

Wartość projektu ogółem: 256 073,70 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 64 018,43 PLN.

Celem projektu była pełna implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług umożliwiających elektroniczna obsługę pacjenta / kuracjusza w Uzdrowisku Świeradów.

Cele szczegółowe projektu obejmowały:

1. Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Uzdrowisku Świeradów
2. Wdrożenie e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę kuracjusza / pacjenta
3. Wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych w Uzdrowisku Świeradów.

Projekt dotyczył zarówno wdrażania i rozwoju elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych, jak i tworzenia e-usług skierowanych do pacjentów / kuracjuszy Uzdrowiska Świeradów.

W ramach zrealizowanego projektu:

I. dokonano zakupu i instalacji systemu informatycznego umożliwiającego implementację e-usług i EDM,
II. dokonano zakupu i instalacji infrastruktury teleinformatycznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
III. przystosowano zakupiony system pod kątem gromadzenia danych i przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
IV. wdrożono i udostępniono on-line 4 e-usługi publiczne o stopniu dojrzałości 4 – transakcja,
V. wdrożono wewnętrzne procedury związane z obiegiem EDM.