Regulamin parkingów

REGULAMIN PARKINGÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁATNYCH, NIESTRZEŻONYCH PARKINGÓW NALEŻĄCYCH DO UZDROWISKA ŚWIERADÓW-CZERNIAWA SP. Z O.O. – GRUPA PGU

Korzystanie z płatnych, niestrzeżonych parkingów oraz dróg wewnętrznych możliwe jest wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

I ZASADY OGÓLNE:

 1. Administratorem parkingu jest: Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU, z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, REGON: 230829737, NIP: 616-000-36-31
 2. Parking czynny jest 24/7 (dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu).
 3. Parking jest płatny, niestrzeżony. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik nie zawiera z Administratorem umowy przechowania pojazdu. Administrator nie odpowiada za szkody pojazdu powstałe na terenie parkingu w wyniku kradzieży, włamania, uszkodzenia, zniszczenia przez osoby trzecie lub żywioły.
 4. Prawo do wjazdu na parking mają jedynie osoby, które w recepcji Domu Zdrojowego przy ul. 3 Maja 1 oraz w recepcji Sanusa ul. Prusa 4, pobrały odpowiednią kartę parkingową z wpisanym terminem postoju oraz numerem rejestracyjnym pojazdu.
 5. Przed wjazdem na parking Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z płatnego, niestrzeżonego parkingu.
 6. Wniesienie opłaty i wjazd na teren parkingu jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych w systemie 1 samochód – 1 miejsce, użyczanych w tym celu Użytkownikowi przez Administratora w ramach zawartej przez strony umowy najmu miejsca postojowego.
 8. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe jest niedozwolone. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego zobowiązania, Administrator jest uprawniony do naliczania dodatkowej opłaty za zajęcie więcej niż jednego miejsca parkingowego.
 9. Zabronione jest parkowanie na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ” lub innych miejscach nieoznaczonych na terenie parkingu.
 10. W okresie zimowym realizowane jest odśnieżanie części dojazdowych na parkingi. Odśnieżenie dostępu do samochodów na placach postojowych należy do właścicieli samochodów.
 11. Wysokość opłaty parkingowej określa Cennik obowiązujący w Spółce.
 12. Cennik dostępny jest w recepcjach obiektów oraz na www.uzdrowisko-swieradow.pl
 13. Bez zgody Administratora parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdu, jego mycia a także palenia i używania otwartego ognia oraz picia alkoholu; tankowania pojazdów; pozostawiania samochodu z pracującym silnikiem; parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym; przebywania osób nieupoważnionych oraz wykonywania innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć bądź zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na parkingu lub stanowić zagrożenie dla środowiska.
 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów:
  - przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe,
  - innych niż ww., jeżeli znajdujący się w nich materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - w złym stanie technicznym, z których wycieka paliwo lub inne płyny.
 15. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych, oznakowania poziomego i pionowego zastosowanego na parkingu oraz zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego, Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Administratora parkingu.
 16. Na całym terenie parkingu oraz na drogach wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Niezależnie od powyższego, szybkość poruszania się po parkingu powinna być każdorazowo dostosowana do warunków na nim panujących.
 17. Wszelkie uwagi i wnioski Użytkowników parkingu w szczególności dotyczące jego funkcjonowania przyjmowane będą przez Administratora parkingu.
 18. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez Niego na terenie parkingu, w tym innym korzystającym Użytkownikom i osobom trzecim.


II. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGU:

 1. Wjazd na parking możliwy jest po uprzednim dokonaniu wpłaty w recepcji Domu Zdrojowego lub Sanusa.
 2. Oryginał paragonu lub faktury oraz karty parkingowej należy zachować na czas korzystania z parkingu.
 3. W przypadku zagubienia karty parkingowej pojazd nie może opuścić parkingu bez uregulowania zryczałtowanej opłaty za parkowanie w wysokości maksymalnej stawki dziennej najmu miejsca parkingowego za każdy dzień postoju pojazdu na parkingu.
 4. Wjazd na teren parkingu bez pobrania karty parkingowej w recepcji Domu Zdrojowego lub Sanusa , próba jego opuszczenia bez uiszczenia należnej opłaty za parkowanie pojazdu jak i naruszenie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu podlega opłacie porządkowej w wysokości 150 złotych brutto za każdy dzień.


III. DODATKOWE INFORMACJE

Recepcja Dom Zdrojowy tel. +48 75 78 20 500
Recepcja Sanus tel. +48 75 73 02 100

Administrator