Ogłoszenie - Uzdrowisko Świeradów Czerniawa ogłasza zamiar zbycia

Ogłoszenie - Uzdrowisko Świeradów Czerniawa ogłasza zamiar zbycia

Spółka Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju ogłasza zamiar łącznego zbycia :
1. Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem „Dom Zdrojowy” położonej w Świeradowie-Zdroju, dzielnica Czerniawa-Zdrój, przy ul. Sanatoryjna 48. Działka Nr 19/2 o powierzchni 1,8240 ha, (Księga Wieczysta Nr JG1S/00009034/6). Cena wywoławcza 11.500.000,00 PLN. Transakcja zwolniona z podatku VAT.
2. Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świeradowie-Zdroju, dzielnica Czerniawa-Zdrój, przy ul. Sanatoryjna/Górzysta. Działka Nr 1/3 (boisko przy obiekcie DZ), o pow. 0,1147 ha, (Księga Wieczysta Nr JG1S/00025725/5). Cena wywoławcza 300.000 PLN. Do ceny ofertowej zostanie doliczony podatek VAT 23%.
Nieruchomości są zbywane tylko łącznie.
Wymagane wadium : 5% ceny wywoławczej liczonej od obu nieruchomości.
Oferty kupna nieruchomości należy składać do dnia 15.06.2021 r. na piśmie na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnym na stronie internetowej www.uzdrowisko-swieradow.pl lub zawierającym deklarację o związaniu się ofertą i warunkami postępowania, dane oferenta, oferowaną cenę zakupu, sposób płatności ceny i sposób zabezpieczenia płatności ceny, z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium na konto nr ING 70 1050 1908 1000 0023 1815 4552 w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem:
„Oferta przetargowa na łączny zakup nieruchomości.”
do dnia 15.06.2021 r.
na adres:
Spółka Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie – Zdroju, ul. Piłsudskiego 35
59-850 Świeradów-Zdrój,
Decyduje data wpływu oferty do Spółki.
Organizator wybierze Ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny i zdolności finansowania transakcji przez Oferenta.
Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu – nr tel.
075 78-20-742; oraz kom. 509-725-221
Biuletyn Informacyjny zawierający warunki przetargu oraz wzór oferty kupna dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej spółki:
www.uzdrowisko-swieradow.pl (przetargi). O wersję edytowalną oferty można zwrócić się na adres mailowy: kiedrzyn@uzdrowisko-swieradow.pl lub urbanczyk@uzdrowisko-swieradow.pl
Warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane przez organizatora w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Ogłoszenie 19.05.2021 [pobierz]
Biuletyn informacyjny 19.05.2021 [pobierz]

← Wróć do Bloga