preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

 

Z/01/20

Świeradów Zdrój, dnia 24.04.2020 r.

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

dot.: zapytania o cenę na zadanie:

Sukcesywne dostawy leków do terapii lekowej na bieżące potrzeby Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU

 

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU w Świeradowie Zdroju udziela odpowiedzi na zadane pytania:

  1. Do §6 ust. 1 lit. b wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. b wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości niedostarczonych w terminie produktów reklamowanych za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź :NIE

 

  1. Do §7 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.

Odpowiedź :TAK

 

  1. Do §14 ust. 3 wzoru umowy: W treści wzoru umowy, w §14 ust. 3 po pkt 3 prosimy o dodanie pkt 4, 5 oraz 6 w brzmieniu:

„4) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,

  1. w przypadku wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,
  2. z powodu wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.”.

Odpowiedź :TAK

 

  1. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź :NIE

 

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- weksla in blanco wraz z deklaracją;

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź : NIE

 

 

 

Zamawiający informuje, iż udzielona odpowiedź nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

………………………………………..…


ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIE pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd